Tout le monde est concernée par le travail du «Care»

Jan 12, 20200 commentaires

Tout le monde est concernée par le travail du «Care»
Le «care», c’est l’activité du soin donné à autrui. Il comporte toutes les tâches telles que nettoyer, cuisiner, faire la lessive, le repassage, s’occuper des courses, soigner, éduquer, …
Dans notre société, le travail du «care» est un travail économiquement inintéressant puisqu’il ne produit aucune marchandise et ne rapporte aucun bénéfice commercial. Néanmoins, sans le «care», notre société serait invivable, les relations humaines se dégraderaient et la cohésion sociale serait en danger.
Les travaux du «care» sont principalement prestés par les femmes et la conviction que les femmes sont «génétiquement prédestinées» à ces tâches est toujours très répandue.

Le 7 mars, nous, les femmes*, faisons grève parce que

 • le «care» est un travail physiquement et psychiquement très éprouvant
 • le «care» est principalement assumé par les femmes
 • le «care» est le plus souvent invisible
 • le «care» n’est ni valorisé, ni rémunéré à sa juste valeur
 • le «care» n’est pas un don inné chez les femmes, mais une faculté acquise.

Comment participer?

Hommes solidaires:
Il y a plein de façons à soutenir la grève des femmes*, p.ex: faire un don, prendre charge des tâches de care, organiser du babysitting lors de la grève, etc.

Programme

Samedi, 7 mars 2020
Matin/Heure de Midi: Actions locales et/ou thematiques
Après-Midi: Grande Manif en ville de Luxembourg
Soir: Soirée féministe au Rotondes
Dimanche, 8 mars 2020
Rencontre ouverte d’évaluation de la journée de grève au Neimënster
Le programme précis suivra dans les prochaines semaines !


Care-Aarbecht betrëfft all Mënsch!

Care-Aarbecht heescht botzen, kachen, wäschen, strecken, akafen, fleegen, erzéien – alles wat dozou gehéiert, wann e sech ëm aner Mënsche suergt a këmmert. Care-Aarbecht ass an eisem gesellschaftleche System wirtschaftlech oninteressant, well se vu sech aus keng Gewënn produzéiert. Awer ouni Care Aarbecht géif eis Gesellschaft net funktionéieren, tëschemënschlech Bezéiungen géife verkommen an de gesellschaftlechen Zesummenhalt wär um Enn. Dës Aarbechten gin haaptsächlech vu Frae geleescht an a ville Käpp hält sech nach ëmmer d’Iwwerzeegung, dass Fraen dozou „genetesch bestëmmt“ wären.

Mir Frae* streiken de 7. Mäerz, well

 • Care-Aarbecht eng kierperlech an emotional schwéier Aarbecht ass
 • Care-Aarbecht gréisstendeels vu Frae geleescht gëtt
 • Care-Aarbecht vill ze oftonsiichtbar ass
 • Care-Aarbecht net valoriséiert a respektéiertgëtt
 • Care-Aarbecht keng genetesch oder gebuere Kompetenz ass, mee geléiert gëtt

Maach mat!

 • Schreif dech an d’Newsletter an
 • Komm op d’oppen Treffen an aaner Events
 • Maach mat beim Crowdfunding
 • Grënn e Streikgrupp zesumme mat Frëndinnen oder Kolleeginnen
 • Organiséier eng Aktioun de 7. Mäerz
 • Komm de 7. Mäerz op d’grouss Manif

Solidaresch Männer:
Iwerleet iech wéi der de Fraestreik kënnt ënnerstëtzen, z.B. mat engem Don (http://fraestreik.com/crowdfunding/), den Daag selwer Care-Aufgaben iwwerhuelen, Kannerbetreiiung fir während der Manif organiséieren, …

Programm

Samsdes 7. Mäerz 2020
Moies/Mëttesstonn: Lokal an/oder thematesch Aktiounen
Nomëttes: Manif an der Stadt
Owes: feministesch Party an de Rotonden
Sondes 8. Mäerz 2020
Oppent Evaluatiounstreffen vum Streikdaach am Neimënster
De präzisen Programm kënnt an de nächste Wochen no!


Sorgearbeit betrifft alle Menschen

Wir haben es satt allein, auf Grund unseres Geschlechts, für Sorge/Care- Arbeit zuständig zu sein:
Care-Arbeit bedeutet putzen, kochen, Wäsche waschen, bügeln, einkaufen, erziehen, pflegen – alles Tätigkeiten, die anfallen, wenn man sich um andere Menschen sorgt und kümmert. Care-Arbeit ist in unserem Gesellschaftssystem wirtschaftlich uninteressant, weil sie keinen Gewinn generiert. Ohne diese Care-Arbeit würde unsere Gesellschaft jedoch nicht funktionieren. Wir würden im Schmutz untergehen, niemand würde sich um Kinder, kranke und alte Menschen kümmern, zwischenmenschliche Beziehungen würden verkümmern und der gesellschaftliche Zusammenhalt wäre am Ende.

Wir Frauen* streiken am 7. März, weil:

 • Care-Arbeit ist eine körperlich und emotional anstrengende Arbeit
 • Care-Arbeit wird größtenteils von Frauen geleistet
 • Care-Arbeit – besonders die unbezahlte – ist meistens unsichtbar
 • Care-Arbeit wird nicht wertgeschätzt und respektiert
 • Care-Arbeit ist keine, den Frauen angeborene, Kompetenz, sondern erlernbar
 • Wir Frauen* wollen nicht länger allein für Care-Arbeit zuständig sein und die damit verbundenen Nachteile in Kauf nehmen.

Mach mit:

 • Schreib dich in die Frauenstreik-Newsletter ein
 • Komm zu den offenen Treffen oder anderen Events
 • Mach mit beim Crowdfunding
 • Gründe eine Streikgruppe zusammen mit Freundinnen oder Kolleginnen
 • Organisiere eine Aktion am 7. März
 • Komm am 7. März zur großen Demo

Solidarische Männer:
Es gibt viele Wege über die ihr den Frauen*streik unterstützen könnt, überlegt euch wie ihr helfen wollt! Beispiele: Geld spenden, Care Arbeit übernehmen, Kinderbetreuung während des Streiktages organisieren, usw.

Programm

Samstag, 7. März 2020
Morgens/Mittagsstunde: Lokale und/oder themenspezfische Aktionen
Nachmittag: Große Demo in Luxemburg Stadt
Abends: feministische Party in den Rotonden
Sonntag, 8. März 2020
Offenes Evaluationstreffen vom Streiktag im Neimënster
Präzise Informationen folgen in den kommenden Wochen!